MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

postavení

STATUS
Příznivci vojenské historie ASOCIACE
BORNEGO SULINOWA
tekst jednolity ze zmianami z 2 Březen 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sdružení působící v rámci tohoto statutu je dobrovolné společenské sdružení lidí, kteří vyjadřují ochotu podporovat a udržovat vztahy přátelské, solidarity a self-zájem o činnost a pro sdružení.

§ 2

 Sdružení s názvem: ASOCIACE milovníků vojenské historie Borne Sulinowo, vyzvala k dalšímu ustanovení tohoto statutu: ASOCIACE.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Borne Sulinowo, Al. Nezávislost 21, 78-449 Borne Sulinowo.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 5

Sdružení má právní subjektivitu a je registrovaná na dobu neurčitou.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie, souladu s platnými právními předpisy.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Sdružení se zaměřuje na podporu města, ochrana historických památek, údržbě infrastruktury, a širší činnosti pro město Borne Sulinowo, zvláštní:

 1. Inspirující, Aktivace a integrace obyvatel pro komplexní rozvoj města
 2. Dokumentovat a popularizovat historické úspěchy a moderní město
 3. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia

§ 8

Sdružení při plnění svých cílů bude, a to zejména:

 1. zrzeszać osoby fizyczne i prawne akceptujące program Stowarzyszenia,
 2. tworzyć w razie potrzeby zespoły, výborů a části problému,
 3. współdziałać z organami państwa samorządu terytorialnego, společensko-politické organizace a odbory,
 4. nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, instituce, vědeckých organizací, kulturních a uměleckých,
 5. współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny Stowarzyszenia,
 6. prowadzić działania popularyzujące osiągnięcia Stowarzyszenia i jego zasłużonych członków,
 7. dokumentować przeszłość i współczesność miasta,
 8. prowadzić działalność wydawniczą,
 9. organizować i współorganizować imprezy naukowe, kulturních a zábavních,
 10. fundować nagrody działaczom oraz laureatom organizowanych imprez,
 11. inicjować i organizować różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego, Asociace vzdělávacích a materiálu,
 12. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technická a organizační řešení sociální sdružení.
 13. podejmować działania na rzecz promocji obronności i historii wojskowości,
 14. pozyskiwać, sbírat a správně udržovat řadu vojenských zařízení, zejména s ohledem na typy spojené s vojenskou historií města a polygon Borne Sulinowo,
 15. podejmować działania na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

III. CZŁONKOWIE, Jejich práva a povinnosti

§ 9

Členové Sdružení pro:

 1. zwyczajnych
 2. honorowych
 3. wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, vyjadřuje ochotu spolupracovat při provádění zákonných cílů, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Skreślony.

§ 11

Řádný člen má právo:

 1. brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, volit a být volen do orgánů sdružení,
 2. brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, pobídky a úlevy stanovené Asociací.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju miasta lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

§ 13

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek honorowy ma prawo do nie płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, včetně těch, které pocházejí ze zahraničí, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej lub materialnej.
 2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Podporující člen má právo:

 1. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe,
 2. brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
 3. członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Každý člen sdružení se:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. realizować cele Stowarzyszenia,
 3. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. regularnie płacić składki członkowskie,
 5. przyczyniać się do powiększania duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionych nieobecnościach na Walnym Zebraniu przez okres kolejnych 2 let;
 4. Wykluczenia przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu , Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia; działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych;
 6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołania podczas najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Statutárními orgány sdružení jsou :

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 let.
 2. Władze Stowarzyszenia wymienione w 18 bod. 2 - 4 jsou voleni Valnou hromadou v tajném hlasování. Valné shromáždění může přijmout usnesení k volbám držení v otevřeném hlasování.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

V. VALNÁ HROMADA

§ 20

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się w formie Walnego Zebrania Członków.
 2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu każdorazowo przed upływem kadencji ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21

Valné shromáždění by mělo:

 1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Kontrolní komise,
 3. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór prezesa Stowarzyszenia i na jego wniosek zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia spośród członków Zarządu jednego wiceprezesa, Tajemník a pokladník,
 5. wybór Zarządu Stowarzyszenia , Kontrolní komise,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia
  i przeznaczenia jego majątku,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności,
 10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych
  i międzynarodowych,
 11. podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu lub wymagających – z uwagi na szczególną ważność – przejawu woli całego Stowarzyszenia.
 12. wyznaczenie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych
  z członkami Zarządu (wynika z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach art. 11 ust 4 – do wyboru).

§ 22

Valná hromada za účasti:

 1. członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym,
 2. członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania
  z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie jest ważne, pokud se podílí na to, alespoň polovina členů sdružení.
  V nepřítomnosti počtu členů ve stanovené lhůtě, Valné shromáždění bude důležité ve druhém období bez ohledu na počet přítomných členů.

§ 24

 1. Walne Zebranie wyborcze odbywa się raz na 2 let po termínu pro přidružení.
 2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się, každý rok, po uzavření bilance technické a finanční činnosti sdružení.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie, alespoň 2 týdnů před datem určeným pro jednání.

§ 25

Valná hromada může být nazýván jako řádné a mimořádné.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
  • Z podnětu Sdružení,
  • na žádost výboru pro audit,
  • hlásit písemně požádat 1/3 členů sdružení nejpozději do jednoho měsíce po podání žádosti.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określić porządek obrad.

VI. ASOCIACE DESKA

§ 27

Sdružení rada řídí veškerou činnost sdružení v období mezi valnými hromadami, a je zodpovědný za svou činnost odpovídá valné hromadě.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w tym prezesa, Viceprezident, Sekretářka, skarbnika i członka zarządu.
 2. Zarząd ma prawo dobrać do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, ale ne více než 1/3 Výkonná rada volí Valné shromáždění.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 měsíců
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30

 Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. urzeczywistnienia statutowych celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 4. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. w zależności od potrzeb tworzenie zespołów dotyczących działalności stowarzyszenia,
 6. uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetów Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją,
 8. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
 9. przyjmowanie członków zwyczajnych, członków zwyczajnych będących cudzoziemcami oraz członków wspierających,
 10. powoływanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określenie jego struktury,
 11. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami ramach budżetu,
 12. przedstawienie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
 13. występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami,
 14. organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 15. zwoływanie Walnego Zebrania,
 16. wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

VII. AUDIT VÝBOR

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się od 3 członków do 5 členů volených valnou hromadou.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, ale ne více než 1/3 složení Komise zvolila valná hromada.
 2. Komisja rewizyjna wybiera swego przewodniczącego zastępcę przewodniczącego.
 3. W umowach między SMMHBS, a członkiem Zarządu oraz w sporach w nim SMMHBS reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 32

Revizní komise je orgán, který řídí celkovou činnost sdružení. Jeho pravomoci by měly být:

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, účelnosti a hospodárnosti,
 2. składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności i wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 5. Zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu i reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.

§ 33

Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzonych uchybień w pracy Zarządu lub Biura Stowarzyszenia
a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów Statutu Stowarzyszenia, usnesení o přidružení nebo pravidla řádného řízení je povinen oznámit je předsednictva Sdružení v jiných případech může výbor pro audit, aby doporučení post-návštěvnosti, ale mohou stanovit lhůtu, V nichž jsou orgány povinny poskytnout vysvětlení.

§ 34

Členové kontrolního výboru má právo účastnit se s hlasem poradním na zasedáních sdružení.

VIII. Majetkem a finančními prostředky SDRUŽENÍ

§ 35

Majetek sdružení tvoří:

 1. majątku nieruchomego i ruchomego,
 2. funduszów.

§ 36

Prostředků sdružení se skládá z:

 1. składek członkowskich,
 2. dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. dotacji, dary, odkazy a dědictví,
 4. ofiarności publicznej,
 5. innych dochodów.

§ 37

 1. Aby bylo možné množit majetek Sdružení může vytvořit samostatné organizační struktury
  (např.. družstva, výrobní zařízení, Společnosti, základy) a podílet se na základě akcionáře na činnost těchto struktur, jejichž statutární cílem je výnosný obchod.
 2. Zyski Stowarzyszenia z tytułu tej działalności są w całości przeznaczone na cele statutowe i nie podlegają podziałowi między członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
  w odrębnych przepisach. Uzyskany dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 38

 1. Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisuje wyłącznie prezes lub w przypadku jego nieobecności wiceprezes i skarbnik, nebo osoby jím pověřené, v mezích plné moci udělené představenstvem.
 2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik, nebo osoby oprávněné, v mezích plné moci udělené představenstvem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia i przyjęcia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o zmianach Statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 hlasy za přítomnosti, alespoň polovina z těch, mají právo volit.