MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

Valná hromada reporting

Milovníci rada Asociace vojenské historie Borne Sulinowo zve členy sdružení pro hlášení valná hromada, která se bude konat 25 Březen 2023 let na. 17:00 w Ośrodku Wypoczynkowym „ANI”, st. Spacerowa 5 v Sulinowo

PROPOZYCJA PROGRAMU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII BORNEGO SULINOWA

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej/ jednocześnie Uchwał i Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie PROGRAMU ZEBRANIA.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2022 let.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 8. Protokół Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu za 2022 rok.
 11. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2023, omówienie zrealizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć, dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Planu Pracy na 2023 rok.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.