Regulamin terenu obozowiska i czołgowiska

REGULAMIN TERENU OBOZOWISKA I CZOŁGOWISKA
na czas
XIX MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH
W BORNEM SULINOWIE

 1. Organizatorami Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie są:
  • Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa,
  • Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Z ramienia Organizatorów Zlotem kieruje Prezes Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, któremu podlegają wszystkie służby i osoby uczestniczące w organizacji imprezy i biorące w niej udział.

 1. Zlot odbywa się na wydzielonym i oznakowanym terenie przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie w terminie ogłoszonym przez organizatorów.
 2. Uczestnikami Zlotu mogą być pełnoletni posiadacze pojazdów militarnych, członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką militarną. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie w towarzystwie odpowiedzialnych za nie osób dorosłych.
 3. Za pojazd wojskowy (militarny) uznaje się pojazd, który był wykorzystywany przez regularne jednostki wojskowe, w oryginalnym malowaniu i z oryginalnym oznakowaniem jednostki, w jakiej mógł służyć. Pojazd z rodowodem militarnym dyskwalifikuje od uznania za pojazd wojskowy:
  • Kolor cywilny.
  • Kangur (nieoryginalny).
  • Dodatkowe halogeny na dachu.
  • Koła znacznie odbiegające od pierwowzoru.
  • Ingerencja w kształt błotników – nadwozia.
  • Snorkel (nieoryginalny).
  • Elektryczna wciągarka (nie montowana w tych modelach).Znaczne podniesienia nadwozia, występujące często z innymi przeróbkami.
  • Rama nad nadwoziem np. do „noszenia” reflektorów.
  • Alufelgi
  • Dopuszcza się klatkę bezpieczeństwa.
  • Quady bez względu na charakter wojskowy, nie będą wpuszczane na „czołgowisko”.
 4. Uczestnikiem Zlotu staje się osoba, która otrzymała numerowany identyfikator w postaci opaski.
 5. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Podczas trwania Zlotu zakazane są wszelkie działania mogące kojarzyć się z propagowaniem ideologii nazistowskiej i komunistycznej. (Dz.U. 2021.0.2345) – art. 256 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

Organizator prosi, aby nie paradować w mundurach wojskowych poza terenem imprezy. 

 1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Zlotu czuwają zatrudnieni przez Organizatora pracownicy Agencji Ochrony oraz powołana przez Organizatora na zasadzie wolontariatu Służba Porządkowa (Żandarmeria Zlotowa), we współdziałaniu z Policją i Strażą Miejską. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie.
 2. Na wyznaczoną wyraźnie część obozową terenu Zlotu wstęp mają wyłącznie uczestnicy Zlotu wraz ze swymi pojazdami i sprzętem obozowym.
 3. Zabrania się na terenie obozowiska składowania materiałów pirotechnicznych, paliw oraz tankowania pojazdów.
 4. Zabrania się na terenie obozowiska wycinki drzew i krzewów (pod rygorem kary pieniężnej) oraz grodzenia miejsc biwakowania.
 5. Na terenie obozowiska nie wolno bez zgody Prezesa SMMHBS prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.)
 6. Na terenie ”czołgowiska” przez cały czas trwania Zlotu oraz na terenie ogólnie dostępnym w czasie organizowania imprez rozrywkowych o charakterze masowym obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego celu wyraźnie oznaczonymi (ogródek piwny).
 7. Po terenie wyznaczonym jako „czołgowisko” z torem przeszkód terenowych mogą poruszać  się wyłącznie pojazdy zakwalifikowane przez służby podległe Prezesowi SMMHBS jako „pojazdy militarne”, oznaczone odpowiednimi nalepkami. Wjazd na “czołgowisko” dozwolony jest jedynie w godzinach 9 do 21.
 8. Ruchem pojazdów na „czołgowisku” zarządzają osoby wyznaczone przez Prezesa SMMHBS. Uczestnicy Zlotu wjeżdżający na teren „czołgowiska” zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się wydawanym poleceniom.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po terenie „czołgowiska” przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W razie uzasadnionego podejrzenia użyty zostanie alkomat. Osoby, które odmówią poddania się badaniom alkomatem, usunięte zostaną z terenu „czołgowiska”.
 10. Dopuszcza się wstęp na teren „czołgowiska” osób chcących skorzystać z przejażdżki pojazdami wojskowymi, jedynie w miejscu wyraźnie oznaczonym przez Prezesa SMMHBS z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności podczas świadczenia usług przewozu osób. Właściciele i  kierujący pojazdami chcący przewozić pasażerów wykupują stanowisko dla pojazdów którymi będą przewożone osoby i podpisują z Organizatorem odpowiednią umowę. Czynią to na własną odpowiedzialność i osobiście ponoszą konsekwencje karne i cywilno-prawne w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, powinni  więc  posiadać ważne ubezpieczenie OC. Osoby korzystające z przejażdżek czynią to na własną odpowiedzialność.
 11. Organizator dopuszcza wprowadzanie psów na teren „obozowiska” pod warunkiem prowadzenia ich na smyczy i w kagańcu.
 12. Zakazuje się wjazdu na teren ogólnodostępny dla publiczności jakichkolwiek pojazdów (w tym i należących do uczestników Zlotu). Pojazdy historyczne, zaopatrzenia i służb technicznych mogą poruszać się po tym terenie tylko w przypadkach uzgodnionych z Prezesem SMMHBS.
 13. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie obozowiska i terenie imprezy.
 14. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 15. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy, Organizatora oraz sponsorów.
 16. Każda osoba wchodząc na Teren Imprezy zatwierdza znajomość niniejszego Regulaminu imprezy i potwierdza swoją tożsamość jako Uczestnik Imprezy. Tym samym zgadza się na publikację i utrwalanie swojego wizerunku: na filmowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiałów, a następnie rozpowszechnienie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np.: odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 18. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 22.01.2014 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. z 22 stycznia 2014, poz.112).
 19. Wynikłe w czasie Zlotu sprawy sporne między uczestnikami i przedstawicielami organizatorów rozstrzygane będą niezwłocznie przez urzędujących członków Sztabu Zlotu.
 20. Osoby winne rażącego naruszenia postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Zlotu, bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.

ORGANIZATORZY