MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

statut

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII
BORNEGO SULINOWA
tekst jednolity ze zmianami z 2 marca 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymywania więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy oraz zainteresowanych działaniem na rzecz stowarzyszenia.

§ 2

 Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII BORNEGO SULINOWA, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu: STOWARZYSZENIEM.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Stowarzyszenie ma na celu promowanie miasta, pielęgnowanie historii, zachowywanie militarnej infrastruktury, oraz szeroko pojętą działalność na rzecz miasta Borne Sulinowa, szczególności:

 1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta
 2. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta
 3. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia

§ 8

Stowarzyszenie realizując swoje cele będzie w szczególności:

 1. zrzeszać osoby fizyczne i prawne akceptujące program Stowarzyszenia,
 2. tworzyć w razie potrzeby zespoły, komisje i sekcje problemowe,
 3. współdziałać z organami państwa samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi,
 4. nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, placówkami, organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
 5. współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny Stowarzyszenia,
 6. prowadzić działania popularyzujące osiągnięcia Stowarzyszenia i jego zasłużonych członków,
 7. dokumentować przeszłość i współczesność miasta,
 8. prowadzić działalność wydawniczą,
 9. organizować i współorganizować imprezy naukowe, kulturalne i rozrywkowe,
 10. fundować nagrody działaczom oraz laureatom organizowanych imprez,
 11. inicjować i organizować różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego Stowarzyszenia,
 12. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru stowarzyszenia.
 13. podejmować działania na rzecz promocji obronności i historii wojskowości,
 14. pozyskiwać, gromadzić i należycie konserwować różnorodny sprzęt militarny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów mających związek z historią militarną miasta i poligonu Borne Sulinowo,
 15. podejmować działania na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. honorowych
 3. wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, wyrażająca wolę współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Skreślony.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, ulg i udogodnień zapewnianych przez władze Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju miasta lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

§ 13

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek honorowy ma prawo do nie płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, w tym również pochodząca z zagranicy, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej lub materialnej.
 2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający ma prawo:

 1. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe,
 2. brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
 3. członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. realizować cele Stowarzyszenia,
 3. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. regularnie płacić składki członkowskie,
 5. przyczyniać się do powiększania duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. Uchwały Zarządu z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionych nieobecnościach na Walnym Zebraniu przez okres kolejnych 2 lat;
 4. Wykluczenia przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu , Regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia; działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych;
 6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołania podczas najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 19

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. Władze Stowarzyszenia wymienione w 18 pkt. 2 – 4 wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

V. WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się w formie Walnego Zebrania Członków.
 2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zweryfikowaniu każdorazowo przed upływem kadencji ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór prezesa Stowarzyszenia i na jego wniosek zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia spośród członków Zarządu jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
 5. wybór Zarządu Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia
  i przeznaczenia jego majątku,
 8. nadawanie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności,
 10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych
  i międzynarodowych,
 11. podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu lub wymagających – z uwagi na szczególną  ważność – przejawu woli całego Stowarzyszenia.
 12. wyznaczenie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych
  z członkami Zarządu (wynika z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach art. 11 ust 4 – do wyboru).

§ 22

W Walnym zebraniu udział biorą:

 1. członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym,
 2. członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania
  z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.
  W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, walne zebranie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24

 1. Walne Zebranie wyborcze odbywa się raz na 2 lata po upływie kadencji władz Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się, co roku, po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie, co najmniej na 2 tygodnie przed oznaczonym terminem jego odbycia.

§ 25

Walne zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
  • z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na zgłoszenie na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określić porządek obrad.

VI. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
 2. Zarząd ma prawo dobrać do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30

 Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy  w szczególności:

 1. urzeczywistnienia statutowych celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 4. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. w zależności od potrzeb tworzenie zespołów dotyczących działalności stowarzyszenia,
 6. uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetów Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją,
 8. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
 9. przyjmowanie członków zwyczajnych, członków zwyczajnych będących  cudzoziemcami oraz członków wspierających,
 10. powoływanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określenie jego struktury,
 11. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami  ramach budżetu,
 12. przedstawienie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
 13. występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami,
 14. organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 15. zwoływanie Walnego Zebrania,
 16. wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się od 3 członków do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna wybiera swego przewodniczącego zastępcę przewodniczącego.
 3. W umowach między SMMHBS, a członkiem Zarządu oraz w sporach w nim SMMHBS reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy:

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności,
 2. składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności i wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 5. Zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu i reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.

§ 33

Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzonych uchybień w pracy Zarządu lub Biura Stowarzyszenia
a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad prawidłowej gospodarki ma obowiązek zawiadomić o nich Zarząd Stowarzyszenia w innych przypadkach Komisja Rewizyjna może występować z zaleceniami pokontrolnymi, przy czym może wyznaczyć termin, w którym władze Stowarzyszenia są zobowiązane udzielić wyjaśnień.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

VIII. MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 35

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

 1. majątku nieruchomego i ruchomego,
 2. funduszów.

§ 36

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 1. składek członkowskich,
 2. dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
 3. dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
 4. ofiarności publicznej,
 5. innych dochodów.

§ 37

 1. W celu pomnażania majątku Stowarzyszenia może tworzyć odrębne struktury organizacyjne
  (np. spółdzielnie, zakłady produkcyjne, spółki, fundacje) oraz współuczestniczyć na zasadzie udziałowca w działalności takich struktur, których celem statutowym jest dochodowa działalność gospodarcza.
 2. Zyski Stowarzyszenia z tytułu tej działalności są w całości przeznaczone na cele statutowe i nie podlegają podziałowi między członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
  w odrębnych przepisach. Uzyskany dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 38

 1. Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisuje wyłącznie prezes lub w przypadku jego nieobecności wiceprezes i skarbnik, względnie osoby przez niego upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik, względnie osoby upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia i przyjęcia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o zmianach Statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.